Obnova kulturne dediščine

Škofja Loka sodi med tista mesta, ki so se med prvimi zavedla pomena varovanja kulturne dediščine kot našega skupnega bogastva, ki smo ga zavezani ohraniti in predati prihodnjim generacijam.

Sistematična prenova stavbne dediščine se je v mestnem jedru pričela ob 1000-letnici Škofje Loke leta 1973. Z namenom usmerjanja in spodbujanja kakovostne prenove je bil leta 1980 ustanovljen Odbor za prenovo, ki še danes deluje in uresničuje svoje poslanstvo. V letih, ki so sledila, so bili izvedeni tudi formalni postopki. Leta 1984 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Škofje Loke (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/84, Uradni list RS, št. 92/03, 94/08), leta 1988 pa je bilo staro mestno jedro Škofje Loke razglašeno za kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske št. 21/88).

Občina Škofja Loka že od osemdesetih let prejšnjega stoletja z razpisi spodbuja in pomaga lastnikom pri obnovi stavbne dediščine. Od leta 2018 lahko na vsakoletnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Škofja Loka, ki je objavljen v marcu ali aprilu, sodelujejo tudi lastniki drugih zvrsti registrirane nepremične kulturne dediščine. V občini Škofja Loka je v Register nepremične kulturne dediščine vpisanih okoli 350 enot. Zato občanom priporočamo, da v Registru preverijo ali so morda lastniki katere izmed enot kulturne dediščine. Register je dostopen na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Zaradi zagotavljanja kakovostnega obnavljanja kulturne dediščine, morajo biti projekti varovanja kulturne dediščine skladni s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, in imeti veljavno kulturnovarstveno soglasje. Vsi potrebni obrazci in navodila so na voljo na njihovi spletni strani. Za posege na območju širšega območja starega mestnega jedra Škofja Loke je potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje Odbora za prenovo. Obrazec se nahaja na spletni strani Občine pod zavihkom Vloge in obrazci.

Spodbujamo tudi energetsko sanacijo stavb, ki zajema toplotne izolacije podstrešij ali streh, neizstopajočih in likovno nepomembnih fasad ter izboljšanje toplotnih lastnosti oken in vrat Ti posegi so pri stavbni dediščini še posebej občutljivi zaradi prehajanja vlage, ki jo gradbene lastnosti stavb zahtevajo, ter njenih dediščinskih vrednot, ki jih ne želimo zmanjševati. Zato morajo biti tovrstne sanacije toliko bolj premišljene. Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine so objavljene na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Kot pomoč občanom pri obnovi stavbne dediščine je Občina Škofja Loka v letu izdala tudi Navodila za obnovo stavb kulturne dediščine, ki jih lahko v tiskani obliki prevzameta na Oddelku za okolje, prostor in občinsko redarstvo, Mestni trg 15, ali pa si jih ogledate v prilogi spodaj. V Navodilih so nazorno prikazani in opisani primeri odličnih, primernih in neprimernih prenov (kritine, snegolovi, frčade, dimniki okna, fasadni omet, vrata, varovala, senčila, izložbe in izveski).

Več o energetskih smernicah lahko najdete na povezavi http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/strokovne-podlage-in-smernice/

Celoten članek z več povezami in koristnimi informacijami lahko najdemo na povezavi (KLIK).

 

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.